Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Petkeljärvi Center- Petkeljärven kansallispuiston retkeilykeskus.

Petkeljärvi Center on Metsähallituksen virallinen yhteistyökumppani ja tarjoaa majoitus-, retkeily- ja ruokapalveluita kansallispuiston retkeilykeskuksessa. Petkeljärvi Center on sitoutunut noudattamaan Metsähallituksen sääntöjä ja ohjeita palveluiden tarjonnassa.

Majoitusmyynti

Varaus-ja peruutusehdot:

1. VARAUS JA VAHVISTUS ( ei koske ryhmämyyntiä ) Asiakkaan tekemä varaus on sekä retkeilykeskusta että asiakasta sitova retkeilykeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä retkeilykeskus antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2. ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ, Ellei toisin ole sovittu, huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

3. MYÖHÄINEN SAAPUMINEN Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4. PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN Sopimus retkeilykeskuksen huoneen varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli retkeilykeskuksella on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan. Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti: a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä. b) Mikäli peruutus tapahtuu em. ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan. c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.

5. MAKSUEHDOT

Yksittäiset asiakkaat:

Kansainvälisen maksukäytännön mukaisesti majoitus maksetaan retkeilykeskukseen kirjoittautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla, ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.

Ryhmämajoituksia koskevat lisäksi seuraavat ehdot:

1. RYHMÄVARAUKSEN varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti a) ilman kuluja viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, on retkeilykeskuksella oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta. c)jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, on retkeilykeskuksella oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen. d) nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua

2. MAKSUEHDOT Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä retkeilykeskus sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja retkeilykeskuksen välillä.

 

Yritys-ja ryhmämyynti Peruutus-ja maksuehdot

RYHMÄMAJOITUKSET

1.VARAUS JA VAHVISTUS Asiakkaan tekemä varaus on sekä retkeilykeskusta että asiakasta sitova retkeilykeskuksen vahvistettua varauksen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa puhelu toimii vahvistuksena. Pyydettäessä retkeilykeskus antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2. ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ Ellei toisin ole sovittu, huone on ryhmän/yrityksen käytettävissä tulopäivänä klo 15 alkaen, ja huone on luovutettava lähtöpäivänä viimeistään klo 12.

3. MYÖHÄINEN SAAPUMINEN Tilattua huonetta pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4. RYHMÄMAJOITUKSEN PERUMINEN Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti a) ilman kuluja viimeistään 21 vrk ennen varauksen alkua b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, on retkeilykeskuksella oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta. c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 7 vrk ennen matkan alkua, on hotellilla oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen. d) Petkeljärvi Center laskuttaa peruuttamatta jääneet huoneet täydellä hinnalla e) nimilistat ja eritysruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 7 vrk ennen tilaisuuden alkua.

5. MAKSUEHDOT Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä retkeilykeskus sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja hotellin välillä

 

YRITYS-JA MUUT RYHMÄVARAUKSET

1.VARAUS JA VAHVISTUS Asiakkaan tekemä varaus on sekä retkeilykeskusta,että asiakasta sitova vahvistuksen jälkeen. Tämä varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Pyynnöstä retkeilykeskus antaa kirjallisen vahvistuksen, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista. Erikoisjärjestelyjä vaativan tilaisuuden peruutus: Mikäli tilaisuuden peruutuksesta aiheutuu erityiskuluja (esimerkiksi: henkilöstökuluja, lupamaksuja, pääsylippuja, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita), tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista tilaisuuden peruutuessa.

2. ATERIAVARAUSTEN JA OSALLISTUJAMÄÄRIEN MUUTOKSET Tilaaja sitoutuu ilmoittamaan lopullisen osanottajamäärän ja vahvistuksen tarjoilusta vähintään 21vrk ennen tilaisuuden alkua, johon sallimme +-10 % poikkeaman 4 vrk ennen tilaisuutta. Käytämme laskutusperusteena 4 vrk ennen tilaisuutta vahvistettua henkilömäärää. Jos lopullisen osanottajamäärän muuttumisesta ilmoitetaan alle 4 vrk ennen tai ei ole ilmoitettu ollenkaan, on palvelun tuottajalla oikeus veloittaa tarjouksen mukaisen henkilömäärän ja hinnan mukaan. Mikäli toteutunut asiakasmäärä on suurempi kuin vahvistettu määrä, laskutetaan tilaajalta toteutunut määrä. Mikäli tilauksen osallistujamäärä supistuu olennaisesti tilatusta, retkeilykeskuksella on oikeus siirtää tilaisuus henkilömäärää vastaavaan tilaan.

3. MAKSUEHDOT Tilaaja vastaa kaikista kustannuksista, ellei kirjallisesti toisin sovita. Laskutuksen edellytyksenä on voimassa oleva laskutussopimus retkeilykeskuksen kanssa. Retkeilykeskus voi tarvittaessa tehdä koko-tai osaennakkolaskun varauksesta. Jos sovittua koko-tai osaennakkolaskua ei makseta eräpäivään mennessä, retkeilykeskuksella on oikeus perua varaus. Oikeus muutoksiin pidätetään.

4. HINNANMUUTOKSET Retkeilykeskus pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli ne perustuvat lainsäädännön tai viranomaisten määräämien julkisten maksujen muutoksiin. Tästä ilmoitetaan tilaajalle erikseen kirjallisesti. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin myös, mikäli varaus muuttuu (päivämäärät, varauksen kesto, henkilömäärä, tilat yms.)

5. FORCE MAJEURE JA POIKKEUSTILANTEET Retkeilykeskuksella on oikeus peruuttaa tai muuttaa varausta sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin retkeilykeskus ei voi vaikuttaa (force majeure esim. lakko, työsulku, tulipalo, sota tms.). Niistä aiheutuvia vahinkoja ei korvata. Retkeilykeskus voi myös, milloin hyvänsä lopettaa tai peruuttaa tilaisuuden, mikäli se häiritsee muuta toimintaa, rikkoo sopimusehtoja tai vaarantaa retkeilykeskuksen maineen tai turvallisuuden.

6.TARJOILU JA JUOMAT retkeilykeskuksella on yksinoikeus tilaisuudessa tarjoiluihin. Retkeilykeskuksella on anniskeluoikeudet juomien tarjoiluun. Omien juomien nauttiminen anniskelualueella on Suomen alkoholilain nojalla kielletty.

7. ERIKOISJÄRJESTELYT Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, ohjelmaa, orkesteria, erikoiskoristelua tai poikkeuksellisia teknisiä laitteita, tilaaja sitoutuu vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

8. MAHDOLLINEN REMONTTI Retkeilykeskuksen sopiessa tilojensa saneerauksesta tai korjaamisesta varauksen teon jälkeen, retkeilykeskus sitoutuu kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa ilmoittamaan asiakkaalle kirjallisesti asiasta. Hotellin saneeraus-tai korjaushanke ei ole sopimuksen irtisanomisperuste, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

 

HUOMAUTUKSET JA RIITOJEN RATKAISU Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi retkeilykeskuksen henkilökunnalle huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut, ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, jotka olisi voitu korjata palvelun käytön aikana, on tehtävä kirjallisesti myyjälle kahden viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä, riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tilaajan tulee myöskin tutustua Metsähallituksen luontopalveluiden varaus- ja peruutusehtoihin sekä Petkeljärven kansallispuiston järjestyssääntöön.